Abelia Stenen B.V. - Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van producten en diensten door of namens Abelia.
2.    Afwijken van deze algemene voorwaarden kan alleen indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen door partijen.
3.    Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Klant of van derden uitdrukkelijk uit.
4.    Onder Abelia wordt voor deze algemene voorwaarden verstaan: Abelia Stenen B.V.. Onder de Klant wordt voor deze algemene voorwaarden verstaan: degene die zich ter zake van de inkoop van producten jegens Abelia heeft verbonden, of met het oogmerk daarop met Abelia in onderhandeling is.

Artikel 2. Aanbiedingen en bevestiging
1.    Alle aanbiedingen en offertes van Abelia hoe ook genaamd, op welke wijze ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
2.    Een overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een order door de Klant en schriftelijke bevestiging (bevestiging per e-mail daaronder begrepen) door Abelia of, indien zodanige bevestiging achterwege blijft, na een tijdsverloop van veertien dagen, voor zover Abelia binnen die termijn door stilzwijgen of feitelijk handelen de overeenkomst kennelijk heeft geaccepteerd.

Artikel 3. Prijzen
1.    Alle prijzen die Abelia hanteert zijn in euro’s en exclusief eventuele overige kosten waaronder, maar niet beperkt tot, administratiekosten, (import)heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2.    Alle prijzen die Abelia hanteert zijn onder voorbehoud van programmeer-, druk-, zet- en typefouten. Voor gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 

Artikel 4. Levering en risico
1.    De producten zijn vanaf het moment, dat zij bij Abelia (of haar leveranciers) voor transport gereed zijn (Ex Works) en dit schriftelijk aan de Klant is medegedeeld, voor rekening en risico van de Klant.
2.    Een bij de aflevering van producten verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven, tenzij de Klant zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de producten aan Abelia meldt. 
3.    Indien de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
4.    Indien de Klant niet thuis is op het moment van aflevering en de Klant niet heeft aangegeven waar de producten afgeladen dienen te worden, stemt de Klant ermee in dat het de chauffeur vrij staat om te bepalen op welke plek de producten afgeladen dienen te worden. 
5.    De door Abelia opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de Klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding, schadevergoeding of enig ander recht. Bij overschrijding van de levertijd kan de Klant de order niet annuleren of de ontvangst en/of betaling van de producten weigeren.

Artikel 5. Herroepingsrecht consumenten
1.    Indien de Klant een consument is, kan de consument een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen, ingaand op de dag van ontvangst van het product, zonder opgave van redenen ontbinden mits de producten in nieuwstaat zijn. Het inroepen van het herroepingsrecht dient schriftelijk aan Abelia te geschieden. Na opgave van de ontbinding heeft de Klant 14 dagen de tijd om het product te retourneren. 
2.    Retournering van de producten dient te geschieden in de originele verpakking. Het recht op ontbinding onder het herroepingsrecht vervalt indien de producten hun nieuwstaat zijn verloren, zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt. 
3.    Indien de Klant gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, komt het retourneren van het product volledig voor risico en rekening van de Klant. 
4.    Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.

Artikel 6. Klachten
1.    De Klant dient een door Abelia geleverd product zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. Producten geleverd op een pallet dienen gecontroleerd te worden wanneer deze nog op de pallet staan. 
2.    Beantwoordt een geleverd product niet aan hetgeen de Klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de Klant Abelia daarvan, op straffe van verval van recht, binnen 8 (acht) dagen na constatering van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.
3.    De Klant geeft bij het indienen van de klacht een gedetailleerde omschrijving, inclusief beeldmateriaal, van de tekortkoming, zodat Abelia in staat is hierop adequaat te reageren.
4.    Abelia heeft de keuze tussen vervanging van een product of restitutie van de koopprijs indien de Klant erin slaagt om aan te tonen dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt. 

Artikel 7. Aansprakelijkheid 
1.    Abelia is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de Klant of een derde lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Abelia.
2.    De aansprakelijkheid van Abelia gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde dan wel herlevering van producten of diensten, zulks ter keuze van Abelia. Verwerking van de geleverde producten brengt mee dat elke vorm van aansprakelijkheid van de zijde van Abelia vervalt.
3.    De Klant zal Abelia vrijwaren en schadeloosstellen tegen alle schade en kosten van derden die, om welke reden dan ook, beweren schade te hebben geleden of te lijden als gevolg van of veroorzaakt door de door Abelia geleverde producten of als gevolg van het uitvoeren van de overeenkomst, tenzij Abelia op grond van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden voor deze schade van derden aansprakelijk is. De Klant zal Abelia verder vrijwaren voor alle kosten en schade die Abelia lijdt door vorderingen van derden op Abelia, waarvoor de aansprakelijkheid van Abelia jegens de Klant in deze algemene voorwaarden of de overeenkomst is uitgesloten.
4.    Abelia is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten of andere soortgelijke schadeposten. Evenmin is Abelia aansprakelijk voor kosten, schade en interesten die het gevolg zijn van daden, nalatigheden of adviezen van personen in dienst van Abelia en/of personen die door Abelia worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.
5.    Eventuele garanties van de fabrikant zullen integraal worden doorgegeven aan de Klant.
 
Artikel 8. Retourzendingen
1.    Retourzendingen kunnen zonder voorafgaand overleg niet worden geaccepteerd.
2.    Geheel of gedeeltelijk verwerkte producten, beschadigde producten en verpakte producten, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd.
3.    De Klant is volledig verantwoordelijk voor een correcte retourzending in een deugdelijke verpakking. De kosten voor het retourneren dienen volledig door de Klant gedragen te worden.

Artikel 9. Overmacht
1.    Indien Abelia door overmacht verhinderd zal zijn te leveren of op normale wijze te leveren, heeft Abelia het recht de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht dan wel de order, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren, zonder dat Abelia hierdoor schadeplichtig zal zijn. 
2.    Als overmacht zullen gelden: oorlog, oproer, rellen, molest, staking, uitsluiting, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer, overheidsmaatregelen alsmede iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor Abelia redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze te leveren.
 
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
1.    Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Abelia, totdat de Klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Abelia. Het risico ter zake de producten gaat over op de Klant op het moment van aflevering.
2.    Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de klant de producten niet verkopen, vervreemden, verpanden of bezwaren met enig ander recht.

Artikel 11. Toepasselijk recht/Geschillen
1.    De rechtsverhouding tussen de Klant en Abelia wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht
2.    Geschillen tussen de Klant en Abelia worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

Artikel 12. Diversen
1.    Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Een nietige of vernietigde bepaling zal worden vervangen door een geldige bepalingen waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.
 

Abelia Stenen gebruikt cookies om een optimale werking van de website te garanderen en om het gebruik van de site te analyseren. Meer weten over onze cookies? Bekijk dan ons cookie beleid.
 Cookies NIET accepteren